GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3

ANKIETA                                                           

Szanowni Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski!

     Celem tego badania ankietowego jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski
na temat problemów społecznych, które występują w Waszej Gminie. Uzyskane dane to ważna część diagnozy lokalnych problemów, potrzebnej do  opracowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Dlatego z
wracamy się do Pani/Pana z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Ankieta jest anonimowa, wszystkie ususzane informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.                  

1. Jakie czynniki decydują o warunkach, poziomie i jakości życia mieszkańców Waszej Gminy?
1.pracowitość i zaradność, przedsiębiorczość mieszkańców
2.szczęście osobiste
3.„układy” i znajomości
4.wykształcenie i kwalifikacje
5.pomoc innych ludzi
6.ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i na świecie
7.władze państwowe, rząd
8.władze samorządowe
9.inne, jakie?................................................................................................................................
2. Czy ludzie w miejscowości, w której Pan(i) mieszka są:
1.W większości życzliwi wobec siebie i pomagają sobie wzajemnie
2.Życzliwych i pomagających sobie wzajemnie jest niewielu
3.Większość ludzi jest obojętnych
4.Większość jest obojętna na potrzeby innych, skupiona na własnych interesach
3. Jeśli w miejscowości, w której Pan(i) mieszka występuje problem społeczny, to aby go rozwiązać: (proszę zakreślić jedną odpowiedź)
1.Mieszkańcy podejmują wspólnie działania w celu pomocy
2.Powstają małe grupy, które starają się ten problem rozwiązać
3.Ludzie, których ten problem dotyczy sami działają, żeby sobie pomóc
4.Nikogo nie obchodzą problemy innych
4. Jak oceniane są przez mieszkańców poszczególne czynniki decydujące o jakości życia w Gminie? (proszę wstawić znak „X” w wybrane pola we wszystkich dziedzinach)
1. Infrastruktura i ogólne zagospodarowanie (warunki życia)
2. Wizerunek i promocja gminy na zewnątrz
3. Życie kulturalne, możliwość spędzenia wolnego czasu
4. System pomocy i opieki społecznej w gminie
5. Atrakcyjność gminy dla inwestorów i przedsiębiorców
6. Czystość, porządek, ład przestrzenny
7. Sport, rekreację, turystykę
8. Jakość opieki zdrowotnej, usług medycznych
9. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
10. Możliwość uczenia się, kształcenia, zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców
11. Działalność lokalnych organizacji, liderów społecznych
12. Poziom pracowitości, zaradności, przedsiębiorczości mieszkańców gminy
13. Ocena jakości systemu edukacyjnego i oświaty w gminie
14. Ocena poziomu zamożności mieszkańców gminy
5. Czego powinno się uczyć mieszkańców (zwłaszcza młodych), aby byli lepiej przygotowani do radzenia sobie na rynku pracy i w ogóle do życia? (proszę zakreślić maksymalnie 3 pozycje)
1.ogólnie przedsiębiorczości i zaradności
2.jak założyć i prowadzić własną firmę
3.konkretnego zawodu
4.lokalnego rzemiosła, rękodzielnictwa itp.
5.pozyskiwania dotacji na działalność gospodar.
6.obsługi komputera, nowych umiejętności itp.
8.języków obcych
10.jak i gdzie znaleźć pracę (źródła informacji)
6. Co konkretnie należy zrobić, na co szczególnie położyć nacisk, aby w Waszej Gminie rozwiązać podstawowe problemy społeczne mieszkańców? (proszę wybrać maks. 5 najważniejszych działań)
1.wspierać pracodawców i przedsiębiorczość
2.wspierać rozwój kultury, sportu, rozrywki, różnych form spędzania czasu wolnego
3.inwestować w infrastrukturę w sołectwach
4.poprawić opiekę medyczną w gminie
5.prowadzić profilaktykę uzależnień i przestępstw
6.bezpłatnie dokształcać dorosłych mieszkańców
7.promować gminę jako miejsce turystyczne
8.ograniczać bezrobocie różnymi działaniami
9.wspierać rożne oferty dla dzieci i młodych
10.wspierać finansowo lokalne organizacje, które działają na rzecz mieszkańców
11.zdecydowanie przeciwdziałać patologiom
12.pozyskiwać środki zewnętrzne np. na projekty, służące mieszkańcom
13.działać na rzecz aktywności seniorów
14.pomagać osobom niepełnosprawnym
15.organizować pomoc materialną dla ubogich
16.Wspierać inicjatywy oddolne (sąsiedzkie, nieformalne) realizowane w sołectwach
7. Jakie są najpoważniejsze problemy społeczne mieszkańców Pana(i) miejscowości? [proszę zaznaczyć „X” w tabeli obok najważniejszych problemów - nie więcej niż 3 wybranych]
1) bieda i ubóstwo części mieszkańców
2) bezrobocie
3) alkoholiz i inne patologie towarzyszące uzależnieniu (np. przemoc w rodzinie)
4) niewystarczający system pomocy społecznej
5) niewystarczająca opieka zdrowotna
6) zły stan zdrowia mieszkańców
7) brak oferty spędzania wolnego czasu dla osób starszych
8) brak oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
9) złe relacje między mieszkańcami, słabe więzi sąsiedzkie, niska integracja
10) problemy ekologiczne (zanieczyszczenie, śmieci, brak kanalizacji, spalenie śmieci itp.)
11) brak oferty kulturalnej
12) migracja zarobkowa mieszkańców, szczególnie młodych
13) niski poziom wykształcenia
14) niskie bezpieczeństwo publiczne
15) brak czystości porządku, estetyki w gminie
16) brak placów zabaw, boisk, miejsc do rekreacji i sportu
17) inne ważne problemy (jakie?)
8. Jakie są najważniejsze przyczyny problemów mieszkańców Pana(i) gminy? [proszę zaznaczyć „X” w tabeli obok nie więcej niż 3 najważniejszych przyczyn]
1) brak miejsc pracy w Gminie i/lub powiecie
2/ brak inwestorów/nowych miejsc pracy
3) mała aktywność zawodowa mieszkańców/ niska przedsiębiorczość
4) słabe wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców
5) niezaradność życiowa/ bierność i postawa roszczeniowa wobec opieki społecznej
6) niewystarczająca opieka nad dziećmi po lekcjach, mało świetlic, placówek wsparcia
7) niepełnosprawność/ poważne choroby
8) uzależnienie od alkoholu, inne patologie społeczne
9) kryzys życia rodzinnego i wychowania (rozwody, agresja domowa)
10) kryzys wartości religijnych i patriotycznych, brak poszanowania tradycji
11) dziedziczenie biedy ( z pokolenia na pokolenie)
12) niedochodowość produkcji rolnej
13) małe zaangażowanie mieszkańców w życie gminy
14) inne przyczyny (wpisz jakie?)
9. Kto spośród mieszkańców Pana(i) zdaniem jest najbardziej dotknięty poważnymi problemami społecznymi w Gminie [proszę zaznaczyć „X” w tabeli obok nie więcej niż 3 grupy]
1) osoby bezrobotne
2) osoby ubogie, żyjące w ubóstwie
3) rodziny wielodzietne
4) małe dzieci (do 7 lat)
5) dzieci w wieku szkolnym i młodzież
6) matki samotnie wychowujące dzieci
7) niepełnosprawni lub osoby poważnie chore
8) osoby starsze, samotne, wymagające opieki pielęgnacyjnej
9) alkoholicy, osoby uzależnione
10) wszyscy mieszkańcy
11) inne grupy mieszkańców gminy (jakie?)
10. Czy Pan(i) osobiście lub Pana(i) rodzina odczuwa ważne problemy społeczne? [proszę pokreślić odpowiedź]
11. Czy w Pana(i) bliskim otoczeniu, sąsiedztwie są osoby, którym należy pomóc ze względu na trudną sytuację? [proszę pokreślić odpowiedź]
12. Płeć
13. Wiek (ile ukończonych lat):
14. Stan cywilny:
15. Jak ocenia Pan(i) swoją sytuację materialną?
16. Rodzaj zatrudnienia
17. Wykształcenie:
18. Sołectwo, w którym Pani/Pan mieszka:
mad4media user interface design