MODEL PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE BARANÓW SANDOMIERSKI

MODEL PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE 

BARANÓW SANDOMIERSKI

 

 Niniejszy model został opracowany i poddany procesowi konsultacji społecznych 

w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski”, realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału III sektora, Podziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Model w swym opisie zawiera wyjaśnienia pojęć i terminów charakterystycznych dla szeroko rozumianego procesu konsultowania istotnych dokumentów strategiczno-planistycznych, określających wizje rozwoju społeczności zamieszkującej na danym obszarze administracyjno-terytorialnym. Ponadto model zawiera Regulamin oraz Zasady, w oparciu o które dokonuje się konsultowanie dokumentów. Dodatkowo w modelu zostały opisane narzędzia i metody, które można efektywnie wykorzystywać podczas prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Baranów Sandomierski. 

Zrealizowany projekt wzmocnił pozycję społeczną liderów organizacji pozarządowych oraz samorządowców (urzędników, radnych, sołtysów), poprzez podniesienie poziomu wiedzy wśród tej grupy osób w obszarach związanych z aktywnym udziałem i prowadzeniem konsultacji społecznych. Tym samym planistyczno-strategiczny aspekt w działaniach samorządowych stał się domeną Gminy Baranów Sandomierski. Modułowy system szkoleń na rzecz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz liderów sektora pozarządowego pełnił funkcję podnoszenia kompetencji i jakość kadr społecznych w Gminie.     

Narzędzia przetestowane i wypracowane w ramach projektu również po jego zakończeniu mają za zadanie pełnić swą rolę. Przykładem tego jest internetowa Platforma Konsultacji Społecznych, jako zaawansowane, informatyczne narzędzie konsultacyjne, do którego dostęp jest powszechny, co z kolei przekłada się na lepszą efektywność podejmowanego procesu konsultowania wszelakich dokumentów i działań. 

Wartość produktów projektu wzmocniła zasoby gminne w obszarze konsultacji społecznych na wiele lat. Powstałe narzędzia i regulaminy można sukcesywnie wykorzystywać we wszelakich kwestiach wymagających zebrania opinii publicznej mieszkańców Gminy czy też poszczególnych sołectw. Dzięki projektowi i jego wsparciu korzyści jakie posiada Gmina Baranów Sandomierski w tym zakresie zapewniają w pełni rozwój obywatelskości i pełnej demokracji w sprawowaniu władzy samorządowej. 

 

 

     MODEL PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE  BARANÓW SANDOMIERSKI