MODEL PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE BARANÓW SANDOMIERSKI

MODEL PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE 

BARANÓW SANDOMIERSKI

 

 Niniejszy model został opracowany i poddany procesowi konsultacji społecznych 

w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski”, realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału III sektora, Podziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Model w swym opisie zawiera wyjaśnienia pojęć i terminów charakterystycznych dla szeroko rozumianego procesu konsultowania istotnych dokumentów strategiczno-planistycznych, określających wizje rozwoju społeczności zamieszkującej na danym obszarze administracyjno-terytorialnym. Ponadto model zawiera Regulamin oraz Zasady, w oparciu o które dokonuje się konsultowanie dokumentów. Dodatkowo w modelu zostały opisane narzędzia i metody, które można efektywnie wykorzystywać podczas prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Baranów Sandomierski. 

Zrealizowany projekt wzmocnił pozycję społeczną liderów organizacji pozarządowych oraz samorządowców (urzędników, radnych, sołtysów), poprzez podniesienie poziomu wiedzy wśród tej grupy osób w obszarach związanych z aktywnym udziałem i prowadzeniem konsultacji społecznych. Tym samym planistyczno-strategiczny aspekt w działaniach samorządowych stał się domeną Gminy Baranów Sandomierski. Modułowy system szkoleń na rzecz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz liderów sektora pozarządowego pełnił funkcję podnoszenia kompetencji i jakość kadr społecznych w Gminie.     

Narzędzia przetestowane i wypracowane w ramach projektu również po jego zakończeniu mają za zadanie pełnić swą rolę. Przykładem tego jest internetowa Platforma Konsultacji Społecznych, jako zaawansowane, informatyczne narzędzie konsultacyjne, do którego dostęp jest powszechny, co z kolei przekłada się na lepszą efektywność podejmowanego procesu konsultowania wszelakich dokumentów i działań. 

Wartość produktów projektu wzmocniła zasoby gminne w obszarze konsultacji społecznych na wiele lat. Powstałe narzędzia i regulaminy można sukcesywnie wykorzystywać we wszelakich kwestiach wymagających zebrania opinii publicznej mieszkańców Gminy czy też poszczególnych sołectw. Dzięki projektowi i jego wsparciu korzyści jakie posiada Gmina Baranów Sandomierski w tym zakresie zapewniają w pełni rozwój obywatelskości i pełnej demokracji w sprawowaniu władzy samorządowej. 

 

 

     MODEL PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE  BARANÓW SANDOMIERSKI

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu. 

The boxes around the main content of the site are called modules.  You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.