ZESPOŁY ROBOCZE DS. STRATEGII

Kategoria: Konsultacje
Opublikowano: poniedziałek, 17, marzec 2014 07:55
Super User
Odsłony: 2246

W celu zorganizowania pracy nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Baranów Sandomierski powołane zostaną Zespoły robocze: Wsparcia rodziny, ds. Osób bezrobotnych,  ds. Osób starszych niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem oraz ewentualnie dodatkowy Zespól ds. Wsparcia dzieci i młodzieży.
Osoby zainteresowane tymi zagadnieniami, w tym: przedstawicieli organizacji, radnych, osoby z grup zagrożonych wykluczeniem, przedstawicieli poszczególnych sołectw, młodzież itp. zapraszamy do udziału w pracach Zespołów. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poniższego Formularza. 

 

 

     Regulamin Zespołów Roboczych 

 

   Formularz udziału w Zespołach 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ZAPROSZENIE

 

          W związku z udziałem  Gminy Baranów Sandomierski w realizacji projektu pt. „Konsultacje społeczne w Gminie Baranów Sandomierski” w imieniu Pana Burmistrza oraz Fundacji Fundusz Lokalny SMK (realizator projektu)  zapraszamy

przedstawicieli lokalnych organizacji, klubów sportowych, grup mieszkańców (w tym osoby  zagrożone wykluczeniem) oraz poszczególnych sołectw i społeczności lokalnych

do udziału w spotkaniu roboczym, dotyczącym opracowania ważnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu – „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -2020”.

 

Celem spotkania jest:

1/ zebranie Państwa opinii na temat jakie grupy mieszkańców należy wspierać i komu należy pomóc
w ramach gminnej polityki społecznej;

2/ zaplanowanie w poszczególnych sołectwach konkretnych działań z zakresu: poprawy sytuacji rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób bezrobotnych, inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, rozwoju  kultury, sportu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego;

3/ wskazanie inicjatyw i działań, które priorytetowo powinny być finansowane ze środków Gminy
i /lub funduszy zewnętrznych np. dotacji unijnych itp. jest to ważne, ponieważ dotacje z programów pomocowych można pozyskiwać na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, które zostały uwzględnione w Strategii i które zostały ujęte w ramach zaplanowanych działań. 

Uczestnicy, zależnie od swoich zainteresowań, będą planować działania w ramach 4 zespołów:

- Zespół ds. wsparcia rodzin w trudniej sytuacji życiowej

- Zespół ds. ograniczania bezrobocia w Gminie

- Zespół ds. wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem

- Zespół ds. wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży

 

Liczmy na wkład Państwa pomysłów i opinii, szczególnie bezpośrednio związanych ze wsparciem grup mieszkańców w poszczególnych sołectwach.Tylko strategia zawierająca propozycje konkretnych działań (a nie ogólnych, niesprecyzowanych celów) ma szanse być dokumentem praktycznym
i „żywym”, rzeczywiście służącym mieszkańcom i  możliwym do realizacji.

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim.

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ
ds. opracowanie  ”Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Baranów Sandomierski na lata 2014-2020”  w dniu 12.04.2014 r.

1.      Miejsce spotkania Grupy:  Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim.

2.      Kwestie omawiane podczas spotkania:

Na spotkaniu omówione były działania planowane do wykonania w Gminie,  które służyć mają konsultacjom społecznym dwóch dokumentów planistycznych tj.  Strategii Rozwoju Gminy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020. Omówiono cele i sposób realizacji w Gminie: badań ankietowych, otwartych spotkań z mieszkańcami w sołectwach, pracy w Zespołach roboczych ds. strategii oraz wysłuchania publicznego. Zebrano od uczestników praktyczne wskazówki co należy zrobić, aby te formy konsultacji były efektywne i rzeczywiście zainteresowały mieszkańców Gminy – wnioski poniżej.

3.      Wnioski do dalszej pracy grupy:

1/ zdaniem uczestników spotkania konieczne jest uzupełnienie  składu grup roboczych o nowe osoby, które po pierwsze reprezentują ważne dziedziny życia gminy jak: pomoc społeczna, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, przedsiębiorczość, rolnictwo, turystyka itp. ,  po drugie reprezentować  będą „interesy” poszczególnych sołectw -  w obu strategiach potrzeby poszczególnych społeczności powinny zostać uwzględnione. Powinno być zaproszonych dodatkowo  tylu uczestników, aby w każdym z 4 Zespołów roboczych zaangażowanych było po min. 4-5 osób ; 

2/ powinna zostać opracowana uproszczona wersja ankiety, zawierająca tylko  kilka najważniejszych pytań, którą można by szybko wypełnić podczas spotkań z  mieszkańcami w sołectwach;

3/ konsultacje w poszczególnych  sołectwach powinny odbywać się przy okazji omawiania innych kwestii np. zebrań rad osiedlowych, zebrań soleckich, spotkań organizacji  itp. ponieważ  trudno będzie mieszkańców (którzy jeszcze nie są  wdrożenie w tematykę)  zainteresować wyłącznie strategią

4/ uzasadnione jest zaproszenie do czynnego udziału w konsultacjach  także osób, które nie są mieszkańcami Gminy, ale reprezentują ważne dla naszej  społeczności instytucje, firmy, podmioty
np. Nadleśnictwo, Siarkopol, Zamek, PUP itp.

5/ wysłanie imiennych zaproszeń od Pana Burmistrza na kolejne spotkanie robocze w dniu 24.04.2014 do osób, na których udziale szczególnie nam zależy z punktu widzenia jakości merytorycznej Strategii  i reprezentatywności konsultacji. 

         Piotr Buczek                                                                                  Marzena Hynowska

……………………………                                                            ……………………………

 

        (podpis koordynatora)                                                                                             (podpis sekretarza Grupy)