Regulamin Konsultacji

Kategoria: Podstawa Prawna
Opublikowano: piątek, 14, marzec 2014 13:54
Super User
Odsłony: 172

 

 

REGULAMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

§ 1.

1.Regulamin konsultacji społecznych, zwany dalej Regulaminem, określa tryb
i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Klimontów
w sprawach ważnych dla społeczności zamieszkującej gminę Klimontów.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do przedsięwzięć, dla których tryb konsultacji nie został określony w przepisach odrębnych.

§ 2.

1. Celem konsultacji społecznych jest:

1) przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat spraw poddanych

konsultacjom,

2) poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie,

3) osiągnięcie wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych,

4) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań,

5) badanie nastrojów społecznych oraz diagnoza potencjalnych sytuacji konfliktowych,

6) włączenie mieszkańców w proces zarządzania gminą.

§ 3.

Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się
z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji oraz wzięcie udziału w procesie konsultacji.

§ 4.

1. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1)    ogólnogminny - dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców gminy Klimontów;

2)    lokalny - dotyczący mieszkańców określonego obszaru w granicach gminy Klimontów.

§ 5.

 1. Konsultacje przedsięwzięć o zasięgu lokalnym mogą być prowadzone według procedury uproszczonej w stosunku do wymogów niniejszego Regulaminu.

2. W procedurze uproszczonej, o której mowa w ust. 1: 

1) przeprowadzenie konsultacji ogłasza Wójt Gminy Klimontów albo osoba przez niego upoważniona;

2) informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia;

3) ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać elementy, o których mowa
w § 9 ust. 2 pkt. 1-6;

4) wyniki konsultacji zawierają stanowisko Wójta Gminy Klimontów albo osoby, o której mowa w pkt. 1,  do wszystkich kategorii uzyskanych opinii i propozycji.

§ 6.

Zaleca się prowadzenie konsultacji na możliwie najwcześniejszym etapie danego przedsięwzięcia.

§ 7.

1.Obowiązkowym konsultacjom prowadzonym z inicjatywy Wójta Gminy Klimontów podlegają:

1) strategie i programy związane z realizacją polityk publicznych gminy Klimontów, w tym strategia rozwoju gminy, gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, plany rozwoju lokalnego;

2) budżet gminy Klimontów na etapie jego projektowania;

3) program współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) inne istotne decyzje samorządu lokalnego, ważne z punktu widzenia wpływu na społeczność lokalną.

2.Wójt Gminy Klimontów może poddać konsultacjom ważne dla gminy przedsięwzięcia, inne niż wyszczególnione w ust. 1, z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Gminy Klimontów,

2) komisji Rady Gminy Klimontów,

3) grupy co najmniej 10 radnych Rady Gminy Klimontów,

4) Rady Sołeckiej,

5) grupy co najmniej 30 mieszkańców gminy Klimontów.

 

§ 8.

1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składa się do Wójta Gminy Klimontów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) propozycję terminu konsultacji;

5) propozycję form konsultacji;

6) uzasadnienie.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców gminy Klimontów, o których mowa w  § 7 ust.2 pkt 6, powinien także zawierać:

1) wskazanie osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawców
oraz adresu do korespondencji;

2) listę osób popierających wniosek zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i podpis, a także - w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy - określenie przedmiotu konsultacji.

4. Wójt Gminy Klimontów rozpatruje wniosek, uwzględniając istotność przedmiotu konsultacji dla mieszkańców gminy, koszty konsultacji oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

5. O sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy Klimontów informuje wnioskodawców na piśmie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 9.

1. Wójt Gminy Klimontów wydaje   zarządzenie   w   sprawie   przeprowadzenia konsultacji.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1)   cel konsultacji;

2)   przedmiot konsultacji;

3)   zasięg konsultacji;

4)   formy konsultacji;

5)   termin przeprowadzenia konsultacji;

6)   nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Klimontów wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji, a w przypadku, o którym mowa w § 12, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Wójt Gminy Klimontów powierzył przeprowadzenie konsultacji;

7)   treść informacji o ogłoszeniu konsultacji, o której mowa w § 13 ust. 3.

 

§ 10.

1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednejz podanych form:

1) spotkania  z mieszkańcami  gminy Klimontów umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu;

2) warsztatów dla mieszkańców gminy Klimontów umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wypracowanie rozwiązań; z warsztatów sporządza się protokół zawierający zgłoszone opinie i propozycje;

3) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacji

2. Dopuszczalne są także inne formy konsultacji społecznych zapewniające szeroki dostęp mieszkańców gminy Klimontów do uczestnictwa w nich poprzez: wysłuchania publiczne, debaty eksperckie, badania ankietowe, pisemne opiniowanie, wykorzystanie technologii informatycznych, wywiady kwestionariuszowe, sondaże deliberatywne itp.

 

§ 11.

1. Konsultacje przedsięwzięć wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

2. Eksperci mogą być zapraszani w szczególności do:

1) udziału w pracach zespołów prowadzących analizę i ocenę zgłoszonych opinii i propozycji;

2) udziału w panelach ekspertów, w tym dotyczących ewaluacji danego przedsięwzięcia bądź przedstawienia rozwiązań jego dotyczących;

3) sporządzenia opinii lub ekspertyz z dziedziny konsultowanego przedsięwzięcia.

 

§ 12.

 Wójt Gminy Klimontów może powierzyć przeprowadzenie konsultacji, zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, wyspecjalizowanym podmiotom.

 

§ 13.

1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną, w szczególności na stronie internetowej pod adresem http://klimontow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Klimontów.

2. W kwestiach szczególnie istotnych dla gminy i społeczności lokalnej zaleca się bezpośrednie informowanie mieszkańców gminy  poprzez zwyczajowo przyjęte metody np. obwieszczenia na tablicach informacyjnych, komunikaty na urzędowej stronie internetowej, ogłoszenia parafialne itp.

3. Informacja o ogłoszeniu konsultacji, zwana dalej informacją, powinna zawierać cel
i przedmiot konsultacji, termin konsultacji, zasięg i formy konsultacji oraz uzasadnienie,
a w przypadku, o którym mowa w § 12, dodatkowo nazwę podmiotu, któremu Wójt Gminy Klimontów powierzył przeprowadzenie konsultacji.

4. Informacja powinna być rozesłana do lokalnych mediów.

5. Informacja publikowana jest co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 5 ust. 2 pkt 2.

6. W uzasadnionych przypadkach informacja może być publikowana co najmniej 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 14.

Wójt Gminy Klimontów prowadzi stronę internetową dotyczącą konsultacji, która powinna zawierać:

1)   wnioski o przeprowadzenie konsultacji wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia tych wniosków;

2)   zarządzenia Wójta Gminy Klimontów o przeprowadzeniu konsultacji;

3)   informacje o poszczególnych konsultacjach;

4)   dokumentację związaną z konsultacjami zakończonymi, prowadzonymi i planowanymi,
w szczególności ankiety, opracowania, wizualizacje, a także protokoły ze spotkań i raporty z przeprowadzonych konsultacji;

5)   forum internetowe czynne w okresie od rozpoczęcia do zakończenia poszczególnych konsultacji.

 

§ 15.

1.Raport (protokół)   z   konsultacji,   zawierający   ich   przebieg   i   wyniki,   podaje się
do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów pod adresem http://klimontow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
http://www.bip.klimontow.akcessnet.net/, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji winny w szczególności uwzględniać analizę uzyskanych informacji, a w przypadku opinii i propozycji, ich zestawienie wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Klimontów do wszystkich opinii i propozycji zawartych w zestawieniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 4.

 

§ 16.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Wójta Gminy Klimontów.

 

§ 17.

Konsultacje  uznaje się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  mieszkańców gminy Klimontów biorących w nich udział.