O Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Społeczeństwo to więcej niż zbiór osób zamieszkujących dane terytorium. Społeczeństwo to prawa i obowiązki, relacje,  wspólna kultura i tożsamość; wiemy skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy. Sieć wzajemnych (pozytywnych) stosunków społecznych budują kapitał społeczny. Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną umożliwiająca rozwój.

Chcemy być pomocni tym, którzy na co dzień budują swoje społeczności  wspólnoty lokalne: gminne, sołeckie, parafialne, stowarzyszeniowe, szkolne, rodzinne czy odpowiedzialne grupy działania (formalne i nieformalne).

Historia, nasze kamienie milowe:

 1. 3 lipca 2009 r. Koćmierzów spotkanie partnerów Programu Młodzi Gniewni dla Nas Pewni  zamysł powstania Rady Partnerstwa przy Zarządzie Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnień został zmaterializowany;
 2. 14 stycznia 2010, Kotowa Wola (siedziba SMK Wolni od Uzależnień)  spotkanie koordynatorów gminnych Programu Młodzi Gniewni, na którym został zatwierdzonyprojekt Regulaminu Rady Partnerów oraz został określony termin I posiedzenia Rady Partnerstwa działającego przy SMK "Wolni od Uzależnień"
 3. 6 lipca 2011 r. Tarnobrzeg ustanowienie  przez Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Wolni od Uzależnie? oraz Magdalenę Marię Pruś, Tomasza Wincentego Prusia, Ryszarda Włodzimierza Nowocienia, Beatę Renatę Kaczmarzyk, Genowefę Samołyk, Roberta Rafała Bąka, Damiana Łukasza Zakrzewskiego, Piotra Pawła Pastułę, Witolda, Stanisława Stefaniaka, Damiana Laskowskiego, Marcina Flisa, Stanisława Bernarda Baskę fundacji aktem notarialnym sporządzonym przed Panią Haliną Chojnacką notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 25 w dniu 06.07.2011 r. za Rep. A 6091/2011 działającą zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203) o nazwie Fundacja Fundusz Lokalny SMK?;
 4. 21 listopada 2011 r. Rzeszów - rejestracja Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji Fundusz Lokalny SMK pod numerem KRS: 0000402564;
 5. 15 marca 2012 r. Warszawa decyzją komisji konkursowej Fundacja Fundusz Lokalny SMK zostaje włączona do grona Ośrodków Działaj Lokalnie.

Misja:

Naszą misją jest:Tworzenie sprzyjających warunków oraz kreowanie i wsparcie dla inicjatyw społeczności lokalnych, młodzieży oraz liderów i animatorów życia publicznego, wypływających z potrzeb lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru powiatu sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Cele szczegółowe:

1)      wsparcie wspólnot lokalnych w rozwoju społecznym i ekonomicznym,

2)      wzmacnianie współuczestnictwa i roli mieszkańców oraz organizacji formalnych i nieformalnych skupiających mieszkańców, w tym zwłaszcza młodzieży, w lokalnych społecznościach, wspólnotach, instytucjach samorządowych, wpływających na urzeczywistnianie idei solidarności społecznej i pomocniczości państwa,

3)      budowanie i zwiększanie potencjału instytucjonalnego i społecznego instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży,

4)      działania animacyjne i wspierające na rzecz dzieci,

5)      przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży,

6)      promowanie idei wolontariatu, samopomocy i współodpowiedzialności za rozwój społeczny, edukacyjny i zawodowy,

7)      wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy lokalnych wspólnot,

8)      podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia ze względu na zagrożenie marginalizacją.

Typy działań:

 1. animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży;
 2. promowanie i wdrażanie lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na stwarzanie szans i warunków dla samorealizacji się młodzieży w ich lokalnym środowisku;
 3. pomoc materialna i finansowa dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 4. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego;
 5. rozwijanie form współpracy w tym budowanie partnerstw;
 6. upowszechnianie i popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, kreowaniu samorządności i zaradności lokalnych wspólnot;
 7. wzmacnianie zdolności planowania strategicznego w instytucjach samorządowych i społecznościach lokalnych;
 8. wzmacnianie potencjału obywateli i grup społecznych do aktywnego uczestnictwa i realizacji polityki społecznej ukierunkowanej na młodzież;
 9. organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych w obszarze polityki społecznej;
 10. podejmowanie działań na rzecz młodzieży marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją;
 11. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości uruchamianej przez młodzież;
 12. prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, w tym edukacji dorosłych w zakresie animacji i pracy z młodzieżą;
 13. doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania dla organizacji, liderów, pracowników pracujących dla i z młodzieżą;
 14. udzielanie pomocy, doradztwa i wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz lokalnych wspólnot oraz młodzieży;
 15. tworzenie i wspomaganie instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej związanej z młodzieżą;
 16. zbieranie, gromadzenie i prowadzenie środków kapitału wieczystego;
 17. prowadzenie badań, projektów rozwojowych, analiz i innych ekspertyz służących rozpoznawaniu potrzeb, wdrażaniu innowacyjnych, pilotażowych projektów związanych z lokalnymi społecznościami, w tym dotyczących młodzieży;
 18. gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie badań w zakresie działalności fundacji, a także upowszechnianie wniosków i wyników z tych badań.

Metody nasza droga:

 1. Prowadzenie stałych programów działania takich jak: Działamy pobudzanie i animowanie aktywności lokalnej; Młodzi Gniewni wspieranie inicjatyw młodzieży; Prawo w służbie obywateli edukacja i doradztwo dla liderów w zakresie praw podstawowych oraz monitorowanie instytucji publicznych w zakresie przestrzegania prawa służącego budowaniu wspólnot lokalnych;
 2. Skupianie wokół Fundacji osób i instytucji identyfikujących się z celami Fundacji ? każdy program Fundacji opiniowany i monitorowany przez społeczne Rady Programowe;
 3. Bezpośrednie wdrażanie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy o charakterze organizacyjnym, rzeczowym, finansowym, doradczym: instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym identyfikujących się z celami działania Fundacji.