Nagrody dla najbardziej efektywnych LOKALNYCH PARTNERSTW POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

Nagroda dla najbardziej efektywnych Partnerstw, będących członkami Pracowni Dobra Wspólnego zostanie przyznana tym organizacjom, dzięki którym partnerstwa osiągnęły ważne rezultaty w zakresie:

- integrowania osób, podmiotów i środowisk realizujących misję PDW,

- tworzenia możliwości wymiany myśli, wiedzy i doświadczeń dotyczących współpracy lokalnej na rzecz dobra wspólnego,

- gromadzenia, rozwijania i upowszechniania wiedzy dotyczącej zarówno koncepcji dobra wspólnego, jak i metod współpracy społeczności lokalnych na jego rzecz,

- wspierania - przede wszystkim poprzez szkolenia i doradztwo

- rozwoju i trwałości działających lokalnych partnerstw na rzecz dobra wspólnego oraz tworzenia nowych partnerstw,

- rozwijania i doskonalenia unikalnej metody aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych opartej na trzech fundamentach: motywowaniu, partnerstwie i dobru wspólnym,

- popularyzowania dorobku i doświadczeń PDW, PAFW i ARFP dotyczących animacji i aktywizacji lokalnej,

- uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach jako prelegenci promujący ideę budowania partnerskiej współpracy międzysektorowej na rzecz dobra wspólnego,

- inspirowania społeczności posiadających potencjał do zawiązania partnerstwa,

- poszerzania grona partnerów.

Nagroda zostanie przyznana 1 do 2 organizacji przy czym wysokość jednej nagrody nie może przekroczyć 30 tysięcy złotych. Nagrody zostaną przekazane Ośrodkom Działaj Lokalnie z przeznaczeniem na kapitał żelazny lub na inne cele związane z umacnianiem działań Partnerstwa.

Więcej informacji pod linkiem