O Programie - Prawo Dla Obywateli

Aktywność obywatelska przejawia się w działalności różnych wspólnot, przede wszystkim w działalności organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim, wspólnot lokalnych i samorządowych, a także nieformalnych grup i ruchów społecznych oraz w indywidualnej aktywności obywatelskiej – obejmującej aktywne postawy i świadomość obywatelską. Zagwarantowanie powszechnego dostępu do informacji o obowiązującym prawie oraz zapewnienie osobom potrzebującym dostępu do pomocy prawnej, to obowiązki Państwa wobec obywateli. Brak systemowych rozwiązań w tym zakresie jest istotną przeszkodą w realizacji idei sprawnego i służebnego Państwa. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego nie wiele jest instytucji świadczących bezpłatnie pomoc prawną dla obywateli w aspekcie praw obywatelskich czy też rozwiązań prawnych sprzyjających liderom w animacji aktywności lokalnej.

Dokonując analizy np. prasy i czasopism lokalnych poruszających problematykę samorządową dostrzec można, iż wiele problemów na styku obywatel a urząd czy lider a władza lokalna wynika z braku poszanowania lub należytego stosowania prawa (nonszalancja, niewłaściwa interpretacja, ograniczona wiedza prawnicza). Dostęp do takich narzędzi internetowych jak np. program LEX jest zawężony do nielicznej grupy prawników komercyjnie wykonujących zawód prawniczy. Niniejszym projektem chcemy niwelować bariery w zakresie prawa obywatelskiego dla liderów oraz prawa z zakresu postępowania administracyjnego dla mieszkańców.

Projekt adresujemy do liderów i mieszkańców powiatu sandomierskiego (woj. świętokrzyskie), stalowowolskiego i tarnobrzeskiego (woj. podkarpackie). Główną grupą odbiorców stanowić będą osoby przejawiające aktywność obywatelską na różnych płaszczyznach. Będą to lokalni liderzy działający społecznie w formalnych i nieformalnych grupach społecznych. Wśród nich możemy wymienić radnych, sołtysów, liderów organizacji pozarządowych oraz zwykłych obywateli cechujących się indywidualną aktywnością w sprawach publicznych. 

Celami projektowymi są: 

Zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych, bezstronnych oraz poufnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

1. upowszechnianie wiedzy prawnej i obywatelskiej poprzez dostęp do bezpłatnego doradztwa Biur Porad Obywatelskich;

2. zwiększanie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz informowanie o ich prawach i obowiązkach, także o zakresie działania różnych instytucji publicznych oraz wspieranie ich w kontaktach z instytucjami;

3. zwiększenie świadomości o prawach i obowiązkach poprzez dostęp do portalu informacyjnego oraz poradnika obywatelskiego;

4. zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez cykl szkoleniowym dotyczącym funkcjonowania obywatela w państwie;

5. rozpowszechnianie wiedzy obywatelskiej poprzez studyjną wymianę informacji i doświadczeń między liderami społecznymi;

6. rozpowszechnianie wiedzy na temat wolontariatu.

Projekt „Akademia Demokracji Lokalnej”  jest współfinansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jest wdrażany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach Programu Fundacji „Prawo w służbie obywatela”.

PLAKAT

ULOTKA

ZASADY REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYŁOSZENIOWY

WNIOSEK O PORADĘ PRAWNĄĘ PRAWNĄ