Ustawy samorządowe

Kategoria: Prawo
Opublikowano: czwartek, 02, sierpień 2012 10:22
Odsłony: 1161

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiejjest aktem najwyższej rangi w Polsce. Została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku, a weszła w życie 17 października 1997 r. Opiera się na republikańskiej formie rządu i demokratycznych zasadach: jednolitości państwa, zwierzchnictwie narodu, zasadzie demokratycznego państwa prawa, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej, pozwala tworzyć i funkcjonować partiom politycznym oraz na zrzeszanie się w organizacjach społecznych, wprowadza samorząd terytorialny oraz katalog licznych praw i wolności dla obywateli, statuuje najważniejsze - naczelne organy państwowe, dzieli władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jest stosowana bezpośrednio, a ochroną porządku prawnego przez nią wprowadzanego zajmują się sądy i trybunały oraz organy kontroli - NIK, RPO, RPD, organy KRRiT, organy NBP i inne.

USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBICZNEJ

Jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Ustawa zawiera przepisy ogólne, przepisy o dostępie do informacji publicznej:

ponadto zawiera przepisy dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

Ustawa stanowi, że informacje publiczne są udostępniane w celu ponownego wykorzystywania co do zasady bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie.

USTAWA O NIK

 Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli swoim zakresem obejmuje:

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Ustawa obejmuje przepisy dotyczące danych osobowych, sposobu administrowania nimi i ich udostępniania.

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (terytorialnym) (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Ustawa o samorządzie gminnym szczegółowo określa rolę gminy w Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce (art. 164 ust. 1 Konstytucji RP).

W ustawie znaleźć można przepisy ogólne, zadania gminy, określenie organów gminy, stanowienie prawa w formie aktów prawa miejscowego, przepisy o mieniu komunalnym, gminnej gospodarce finansowej, związkach i porozumieniach międzygminnych oraz stowarzyszeniach gmin, a także o nadzorze nad działalnością gminy. 

Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Dla zrozumienia zasad działania gminy i jej organów niezbędne jest zapoznanie się z treścią tej ustawy.

USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 578 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Ustawa o samorządzie powiatowym szczegółowo określa rolę powiatu w strukturach samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Powiat stanowi związek społeczności lokalnej, skupiający terytorialnie kilka gmin bądź miasto na prawach powiatu, jest wyposażony w środki finansowe służące realizacji nałożonych na niego zadań. 

W ustawie zawarte zostały przepisy ogólne, zakres działania i zadania powiatu, określenie organów powiatu, stanowienie prawa przez powiat w formie aktów prawa miejscowego, przepisy o mieniu powiatu, o finansach powiatu, o związkach, stowarzyszeniach i porozumieniach powiatów, o sprawowaniu nadzoru nad działalnością powiatu oraz o miastach na prawach powiatu.

Ustawę wielokrotnie nowelizowano. Dla zrozumienia zasad działania powiatu i jego organów niezbędne jest zapoznanie się z treścią tej ustawy.

USTAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 576 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

Ustawę o samorządzie województwa stworzono dla szczegółowego określenia roli samorządu województwa wśród jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Województwo jest największą terytorialnie jednostką samorządu terytorialnego. Samorząd województwa działa w regionie, obejmującym wiele powiatów, powołany do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej. Może kształtować swoją wewnętrzną organizację i tworzyć prawo miejscowe.

Istotna jest współpraca samorządu województwa z wojewodą, czyli przedstawicielem Rady Ministrów w województwie.

W ustawie zawarte zostały przepisy ogólne, zakres działalności, określenie organów województwa, przepisy o mieniu województwa, o jego finansach, o współpracy zagranicznej, zwłaszcza w województwach przygranicznych, o nadzorze nad działalnością województwa, o stanowieniu prawa miejscowego przez samorząd województwa (sejmik województwa). 

Ustawę wielokrotnie nowelizowano. Dla zrozumienia zasad działania województwa i jego organów niezbędne jest zapoznanie się z treścią tej ustawy.

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

USTAWA - PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 270).

Akty prawne dostępne są na stronach Internetowego Systemu Informacji Prawnej Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl/