Program Działaj Lokalnie

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Od stycznia 2015 trwa IX edycja programu. W pierwszej rundzie konkursów Grantowych 58 Ośrodków Działaj Lokalnie przyznało dotacje dla 827 organizacji lokalnych, obejmując swoim zasięgiem 551 gmin na terenie Polski. W 2016 roku Komisja Selekcyjna w procesie otwartego naboru wybrała kolejne 5 Ośrodków Działaj Lokalnie, które dołączyły do Sieci oraz po raz pierwszy w historii Programu 4 Ośrodki Afiliowane, które włączone do Sieci ODL w oparciu o standardy Programu przyznają dotacje z własnych środków. Od 2016 roku Sieć ODL liczy 67 organizacji i obejmuje swoim zasięgiem 618 gmin na terenie Polski.  W drugiej rundzie konkursów grantowych w 2016 roku przyznano dotacje 897 organizacjom. Łączna kwota dotacji w IX edycji Programu wyniosła 6.100.000  zł.

więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl

Więcej o Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Od 16 lat Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w trzech obszarach tematycznych:

 • inicjatywy w zakresie edukacji
 • rozwój społeczności lokalnych
 • dzielenie się polskimi doświadczeniami w transformacji

W Polsce programy PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Działalność Fundacji jest finansowana z przychodów funduszu wieczystego, którego źródło stanowią środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; PAFP przekazał Fundacji 255 mln USD. Od roku 2000, z wypracowanych przychodów, Fundacja przeznaczyła na realizację swoich celów programowych ponad 169 mln USD.W tym czasie w ramach 36 programów sfinansowano prawie 27 tys. stypendiów, blisko 12 tys. projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tys. nauczycieli, a także dla 20 tys. liderów i pracowników organizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło ponad 8 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. Dużą wagę przywiązuje także do tego, by wspierane projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez PAFW.

Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i procedur określonych przez Fundację.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie www.pafw.pl

Więcej o Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych:

 • rozwój społeczności lokalnych,
 • społeczne zaangażowanie biznesu,
 • filantropia indywidualna i korporacyjna,
 • promowanie działalności społecznej,
 • aktywność osób starszych.

Akademia promuje nowoczesną filantropię, która nie jest ani rozdawaniem pieniędzy, ani dawaniem gotowych rozwiązań. To zmienianie postaw, inspirowanie do działania oraz wyzwalanie w ludziach chęci do pomagania.

Akademia buduje rozległe i trwałe relacje z partnerami i darczyńcami, wykorzystuje wiedzę/wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych dziedzin. Najważniejszym efektem działań Akademii jest budowanie zaufania między ludźmi.

Programy i kampanie Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

Sześć zasad Akademii

 • Partnerstwo: Akademia buduje koalicje, pracuje poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
 • Otwartość: Akademia jest otwarta na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.
 • Innowacyjność: Akademia poszukuje nierutynowych metod działania, wkracza na nowe obszary.
 • Rzetelność i przejrzystość działań: Akademia dba o jak najlepsze wykorzystanie środków oraz o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
 • Wszechstronność: Akademia udziela pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne, zabiega o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach swoich działań.
 • Nieuzależnianie od pomocy: Akademia uczy samodzielności, wspiera aktywność i zaradność organizacji i obywateli.

Misja Akademii: Inspirujemy. Pomagamy działać.

Więcej o Akademii: www.filantropia.org.pl

Inne informacje:

Budżet projektu:                80.000,00 PLN

Dofinansowanie: Akademia Rozwoju Filantropii; numer umowy: 51/19/DL9-ODL/2016, kwota dotacji: 50.000,00 PLN