Artykuły

Informacja o numerach służbowych telefonów komórkowych burmistrza i urzędników jest informacją publiczną – orzekł WSA we Wrocławiu.

Pismem z 26 stycznia 2011 r. M. K. zwrócił się do urzędu miasta o udostępnienie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych jakimi posługują się pracownicy magistratu. 
W odpowiedzi urząd poinformował, że żądanie wykracza poza zakres określony w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ratusz wyjaśnił, że zakupił telefony komórkowe dla części pracowników funkcyjnych urzędu z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego w celu zapewnienia stałego kontaktu pracodawcy z pracownikami w godzinach pracy, podczas wykonywania swoich obowiązków. 

Ponadto burmistrz zwrócił uwagę, że do wykonywania funkcji i zadań publicznych pracownicy urzędu miasta są wyposażeni w stacjonarne telefony, których numery są dostępne w BIP i w innych powszechnie dostępnych informatorach. Zwrócił przy tym uwagę, że udostępnienie numerów komórek pracowników dysponujących telefonem komórkowym po godzinach pracy urzędu może doprowadzić do naruszenia sfery ich prywatności. 

W skardze do WSA we Wrocławiu M. K. zwrócił uwagę, że skoro zakupione telefony są opłacane ze środków gminy i służą realizacji zadań publicznych gminy, to nie ma żadnych powodów, aby numery telefonów komórkowych zakupionych na potrzeby gminy pozostały ukryte dla mieszkańców. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości - "informacja o numerach telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej wraz z przypisaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz do stanowisk, stanowi informację publiczną (por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r. II SAB/WA 22/12, publ. w bazie orzeczeń NSA)". 

Sąd zauważył przy tym, że z kwalifikacją żądanej informacji jako informacji publicznej zgodził się również sam burmistrz wskazując, że prawo dostępu do takiej informacji podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Udostępnienie numerów ich telefonów komórkowych, po godzinach pracy, może bowiem doprowadzić do naruszeń sfery ich prywatności. Dlatego, jak zaznaczył WSA, jeśli organ uzna, że wnioskowana informacja podlega tym ograniczeniom, to wówczas w myśl art. 16 ust. 1 ustawy, może odmówić jej udzielenia w formie decyzji. 

Więcej: Orzeczenie Sygn. IV SAB/Wr 36/12