Obowiązki członków Klubu

- Wolontariusze wyrażają wolę przystąpienia do Klubu poprzez podpisanie deklaracji pn.: „Oświadczenie o przystąpieniu do Klubu Wolontariusza”.

- Członkowie Klubu dobrowolnie i nieodpłatnie wykonują pracę na rzecz realizacji statutowych celów Fundacji oraz czynnie angażują się w funkcjonowanie Klubu poprzez udział w zebraniach członkowskich, szkoleniach, wyjazdach, pracach nad projektami, prowadzą dokumentację, organizują swoje struktury, podejmują działania zgodnie z
założonym Planem Działań Klubu, współtworzą zasady funkcjonowania Klubu i je przestrzegają.

- Członkowie Klubu promują Klub poprzez swoją postawę i działania oraz propagują cele i misję działania Fundacji i pomagają innym członkom Klubu.

Obowiązki Fundacji

 

Fundacja poprzez działalnośd Klubu umożliwia jej członkom:

- Udział w działaniach programu „Młodzi gniewni dla nas pewni”, w szczególności w szkoleniach (liderskich, z zakresu zarządzania zespołem, psychologii, komunikacji, zdobywania funduszy na prowadzoną działalnośd społeczną lub edukacyjną), konkursach i akcjach programowych.

- Pomoc przy opracowaniu poprawnych aplikacji konkursowych związanych z aktywnością społeczną członków Klubu.

- Wsparcie finansowe samodzielnie podejmowanych inicjatyw wolontariackich członków Klubu, szkoleo, integracji wewnętrznej zgodnie z założonym Planem Działania Klubu i zatwierdzonym planem finansowym wspieranego działania.

- Formę grywalizacji poprzez zbieranie punktów wg Regulaminu zasad przydzielania punktów.

- Korzystanie z Karty Wolontariusza, która umożliwia zakupy wybranych towarów i usług ze specjalną zniżką „członkowską”.

- Uzyskanie rekomendacji lub zaświadczeo o działalności wolontariackiej członka Klubu.