Sandomierski Szlak Jabłkowy - "Gospodarstwa winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym"

Projekt realizowany był w okresie od października 2011 do marca 2012 na terenie powiatu sandomierskiego. Skierowany był do winoogrodników, winiarzy, oraz innych osób związanych zawodowo z uprawą winorośli i produkcją wina gronowego. Zakładał powstanie nowego produktu turystycznego – „Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego” oraz utworzenie „Sekcji Winiarskiej” na Szlaku, zrzeszającej producentów winorośli, właścicieli gospodarstw enologicznych lub enoturystycznych.

W trakcie 3 spotkań plenerowych w gospodarstwach uczestników projektu opracowano m.in. pod względem estetycznym oraz merytorycznym ulotkę informacyjną stanowiącą przewodnik po gospodarstwach winiarskich na SSJ, utworzono „Sandomierski Szlak Winiarski” oraz jego logo. Konferencja podsumowująca cykl spotkań, która odbyła się 18.02.2012, rozszerzona została o zwiedzanie Winnicy Faliszowice oraz szkolenie dot. zmian w ustawie winiarskiej, które poprowadził krytyk oraz dziennikarz winiarski - Wojciech Bosak. Zintegrowani winiarze nie tylko stworzyli nowy produkt turystyczny w  regionie, który już w pierwszym roku odwiedziło kilka tysięcy turystów, lecz również stali się szansą dla rozwoju produkcji gronowej w Polsce.

Więcej informacji nt. Projektu „Gospodarstwa Winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym” można znaleźć na stronie Stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”.

Młodzieżowa Grupa Działania z Samborca - „Nasza droga do Cannes”

Projekt „Nasza droga do Cannes” został zrealizowany w terminie od 5 listopada do 7 grudnia 2012 roku, na terenie Gminy Samborzec i dotyczył przeprowadzenia warsztatów filmowych, stworzenia scenariusza oraz nakręcenia filmu dokumentalnego o mieszkańcach Gminy Samborzec. Owocem projektu jest 23-minutowy film dokumentalny pt. „Linia czasu”, którego twórcami są członkowie Młodzieżowej Grupy Działania. 

Podczas wspólnych spotkań i warsztatów młodzież ustaliła  wewnętrzny podział ról, scenariusz filmu i sposób realizacji poszczególnych działań. Następnie młodzi twórcy przeprowadzili  i nagrali kilka wywiadów z mieszkańcami Gminy Samborzec. Ostatecznie w  filmie zaprezentowano 6 wywiadów, które najbardziej odpowiadały scenariuszowi. 

W ramach upowszechnienia rezultatów projektu odbyła się publiczna premiera filmu w świetlicy wiejskiej w Samborcu, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele społeczności lokalnej; odbyły się także projekcie filmu w Zespole Placówek Oświatowych w Samborcu i Chobrzanach, w których brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie Urzędu Gminy www.samborzec.eu oraz na portalu społecznościowym Facebook.  Film można również obejrzeć na youtube.com.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koprzywnicy - Piknik Cysterski ,,W cieniu cysterskiej jabłoni”

Piknik Cysterski, który odbył się 24 czerwca 2012 w pocysterskim zespole klasztorno-kościelnym w Koprzywnicy, pozwolił zapoznać się jego uczestnikom z dziedzictwem pozostawionym przez ojców cystersów. Można było zwiedzić zabytkowe miejsca i zakamarki klasztoru, nawet te mniej dostępne (jak wieża kościelna, piwnica pocysterska, kapitularz, podziemia kościoła, karcer). Aby przyciągnąć większą liczbę turystów do Koprzywnicy w tym również młodych ludzi po raz pierwszy opracowana została ciekawa gra terenowa – Quest „Pora ruszać na poszukiwania! – „Cysterski skarb”. Do jej powstania zaangażowała się grupa wolontariuszy - młodzieży gimnazjalnej działającej przy DK. Pod okiem instruktora instytucji kultury stworzono mini przewodnik turystyczny – Quest i wydrukowano go w MGOKiS.

Czytaj więcej: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koprzywnicy - Piknik Cysterski ,,W cieniu cysterskiej...

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu - Koło nr 33 w Sandomierzu - „Budowa akwarium z biotopem rzeki Wisły”

Inicjatywa Koła nr 33 w Sandomierzu polegała na zdobyciu funduszy na budowę zbiornika wodnego, w którym odzwierciedlone będą warunki życia i ichtiofauna występująca w rzece Wiśle oraz jeziorkach i starorzeczach wiślanych. Dzięki akwarium wędkarze mogli obserwować zachowania poszczególnych gatunków ryb a osoby chcące zacząć przygodę z wędkarstwem, mogły poznawać poszczególne gatunki ryb i nauczyć się ich odróżniania.

Organizowano również wycieczki uczniów miejscowych szkół i przedszkoli, dla których akwarium stanowiło uzupełnienie lekcji biologii. Klub Wędkarza, w którym znajduje się akwarium, stało się miejscem spotkań lokalnej społeczności, odbywały się tam kursy z zakresu połowu ryb różnymi metodami. Akwarium podniosło świadomość proekologiczną odbiorców oraz zintegrowało lokalną społeczność. Szacowana ilość osób odwiedzających akwarium to 500-1000 osób.

Opis „Akwarium z biotopem rzeki Wisły” znajduje się na stronach internetowych koła: www.kolo33-sandomierz.pl oraz  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu:  www.mosir.sandomierz.pl

Świetlica Środowiskowa w Dzierdziówce

wietlica Środowiskowa przez kilka lat swojej działalności stała się nierozerwalną częścią społeczności oraz zyskała status miejsca zawsze otwartego i dostępnego dla wszystkich. W roku 2012 w świetlicy podjęto działania, które zostały dobrze odebrane przez mieszkańców (pomagali w ich realizacji). W świetlicy wykorzystywane były (i nadal są) ciekawe i twórcze metody pracy a opiekunowie szukali nowych rozwiązań i środków, dzięki którym w alternatywny sposób uczyli dzieci i młodzież odkrywać samych siebie. Dzięki ciągłemu sięganiu po nowe metody uczestnicy nie nudzili się i wracali na kolejne zajęcia. Uczyli się przede wszystkim uniwersalnych zasad współżycia społecznego.

Tu dzieci mogą otrzymać pomoc oraz po prostu dobrze się bawić, a rodzice wiedzą, że  ich pociecha jest pod dobrą opieką. 

GALERIA

Karate Kyokushinkaj Dojo Hanshi w Klimontowie

"Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifuje się w pocie czoła"

 Masutatsu Oyama

Czytaj więcej: Karate Kyokushinkaj Dojo Hanshi w Klimontowie

REGRANTING – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY? ARFwP

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku (UDPPiW) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Ustawa nie narzuca sposobów, w jaki współpraca ma być realizowana, wskazuje jedynie przykładowe jej formy mieszczące się zarówno w obszarze finansowym, jak niefinansowym. Współpraca finansowa polega przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Podstawowym trybem zlecania zadań jest tryb otwartego konkursu ofert, w wyniku którego samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadanie publiczne i przekazuje dotację na jego realizację.

Czytaj więcej: REGRANTING – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY? ARFwP

Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Powinniśmy tak opowiadać o społecznościach, żeby inni chcieli nas słuchać, żeby uznali to, co mówimy za interesujące, angażujące, „swoje”, żeby chcieli nas poprzeć, przyłączyć się i naśladować. Żeby kupili naszą ideę i zdecydowali się wcielić ją w życie. Niezależnie od tego, jakim narzędziem się posłużymy, warto pamiętać o jednej ogólnej zasadzie, która pomoże nam stworzyć skuteczny przekaz.

Czytaj więcej: Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Wprowadzenie:

W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się liderów społecznych do wspólnego podejmowania wysiłku wskazując na „efekt synergii”, na obniżanie kosztów działania, mówiąc „co dwie głowy to nie jedna”, wykazując, i słusznie, iż warto łączyć pomysły ale tez i zasoby. Z drugiej strony słyszymy „powiadają jaskółki, iż nie dobre są spółki”. Dokładając do tego nasze polskie animozje, zwady, nieufność natrafiamy na mury, które często z powodów nieracjonalnych zniechęcają nas do współpracy. Czy opłaca się współpracować czy jest to tylko taka „moda”.

Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzenie:

Subsydiarność – zasada, według której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zasada subsydiarności, zwana też zasadą pomocniczości, jest ważnym elementem katolickiej nauki społecznej, a sama idea sięga swymi korzeniami czasów starożytnych.
Termin subsydiarność wywodzi się z łacińskiego słowa subsydium, oznaczającego pomoc, wsparcie, siły rezerwowe. Zasada subsydiarności mówi, że władza powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w stosunku do działań jednostek, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji, winno natomiast rozwiązywać problem na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach niż w regionach i raczej w regionach niż w centrum.
Zasadę pomocniczości streszczają zdania: "tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe" oraz "tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe".

Czytaj więcej: Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa...