Karate Kyokushinkaj Dojo Hanshi w Klimontowie

"Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifuje się w pocie czoła"

 Masutatsu Oyama

Czytaj więcej: Karate Kyokushinkaj Dojo Hanshi w Klimontowie

REGRANTING – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY? ARFwP

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 roku (UDPPiW) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Ustawa nie narzuca sposobów, w jaki współpraca ma być realizowana, wskazuje jedynie przykładowe jej formy mieszczące się zarówno w obszarze finansowym, jak niefinansowym. Współpraca finansowa polega przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Podstawowym trybem zlecania zadań jest tryb otwartego konkursu ofert, w wyniku którego samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadanie publiczne i przekazuje dotację na jego realizację.

Czytaj więcej: REGRANTING – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY? ARFwP

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Wprowadzenie:

W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się liderów społecznych do wspólnego podejmowania wysiłku wskazując na „efekt synergii”, na obniżanie kosztów działania, mówiąc „co dwie głowy to nie jedna”, wykazując, i słusznie, iż warto łączyć pomysły ale tez i zasoby. Z drugiej strony słyszymy „powiadają jaskółki, iż nie dobre są spółki”. Dokładając do tego nasze polskie animozje, zwady, nieufność natrafiamy na mury, które często z powodów nieracjonalnych zniechęcają nas do współpracy. Czy opłaca się współpracować czy jest to tylko taka „moda”.

Czytaj więcej: WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Powinniśmy tak opowiadać o społecznościach, żeby inni chcieli nas słuchać, żeby uznali to, co mówimy za interesujące, angażujące, „swoje”, żeby chcieli nas poprzeć, przyłączyć się i naśladować. Żeby kupili naszą ideę i zdecydowali się wcielić ją w życie. Niezależnie od tego, jakim narzędziem się posłużymy, warto pamiętać o jednej ogólnej zasadzie, która pomoże nam stworzyć skuteczny przekaz.

Czytaj więcej: Idea jak produkty, czyli jak "sprzedać" aktywną społeczność?

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Wprowadzenie:

Subsydiarność – zasada, według której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zasada subsydiarności, zwana też zasadą pomocniczości, jest ważnym elementem katolickiej nauki społecznej, a sama idea sięga swymi korzeniami czasów starożytnych.
Termin subsydiarność wywodzi się z łacińskiego słowa subsydium, oznaczającego pomoc, wsparcie, siły rezerwowe. Zasada subsydiarności mówi, że władza powinna mieć znaczenie pomocnicze, wspierające w stosunku do działań jednostek, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi. W sytuacji wymagającej interwencji, winno natomiast rozwiązywać problem na szczeblu możliwie najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach niż w regionach i raczej w regionach niż w centrum.
Zasadę pomocniczości streszczają zdania: "tyle władzy, na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to możliwe" oraz "tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe".

Czytaj więcej: Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa...